38. พื้นที่วิกฤตอุทกภัยและภัยแล้ง

ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่วิกฤตอุทกภัยและภัยแล้ง”

พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2562 รวม 322.44 ล้านไร่ แบ่งประเภทพื้นที่ตามความรุนแรงของสภาวะวิกฤต ได้แก่ (1) พื้นที่วิกฤตรุนแรงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 75.92 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.55 (2) พื้นที่วิกฤตปานกลาง 46.20 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.33 (3) พื้นที่วิกฤตน้อย 34.08 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.57 และ (4) พื้นที่ไม่วิกฤต 166.24 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.56 (กรมทรัพยากรน้ำ, 2563)

พื้นที่วิกฤตอุทกภัย ภัยแล้ง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในประเทศไทย พ.ศ. 2562     

หมายเหตุ: ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 320.70 ล้านไร่ โดยพื้นที่วิกฤตอุทกภัย ภัยแล้ง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในประเทศไทย พ.ศ. 2562 มีจำนวนเนื้อที่มากกว่าพื้นที่ประเทศไทย เนื่องจากบางพื้นที่ประสบปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ำ (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล